4026 braunrot / 91% Polyester
/   9% Polyacryl
Merken